Samarbeidsavtalen mellom Sp, Ap, Sv og Mdg

Ordfører Knut Kvale og varaordfører Bente Skårdal Kleven

Hele Øvre Eiker!
 
Samarbeidsavtale mellom partiene Senterpartiet (Sp), Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Miljøpartiet de Grønne (MdG)
De ovennevnte partier, samlet kalt Samarbeidspartiene har inngått følgende samarbeidavtale for Øvre Eiker kommune i perioden 2019-2023:
Øvre Eiker kommune skal være trygg, god og ivaretakende. Våre politiske prioriteringer samles under mottoet «hele Øvre Eiker!».
Vårt samlende mål er å skape en bedre hverdag for våre innbyggere, ansatte og brukere av våre tjenester.
 
Samarbeidspartiene erkjenner at kommunens økonomi er stram, og forplikter seg til god økonomisk styring, med finansiell selvdisiplin og kontroll innenfor prioriteringene partiene er enige om.
 
Avtalen er forpliktende på følgende områder:
* Øvre Eiker skal fortsette som en selvstendig kommune
* Det skal sikres offentlig drift av kommunale velferdstjenester som barnehage, skole, barnevern og omsorgstjenestene.
Dette innebærer ikke en rekommunalisering av tilbydere.
 
* Øvre Eiker skal ha en klar og tydelig null-visjon når det kommer til nedbygging av matjord.
 
* Barnetrygd skal ikke være en del av beregningsgrunnlaget for sosiale stønader.
 
* Frivilligheten i Øvre Eiker skal styrkes ytterligere i fireårsperioden, og støtten til tros og livssynssamfunnene opprettholdes.
* Det skal i Øvre Eiker gjennomføres en tillitsreform med hensikt om å effektivisere beslutningsprosesser, der flere avgjørelser tas blant ansatte som utfører tjenestene.
* Øvre Eiker kommune skal systematisk bekjempe ufrivillig deltid.
* Trepartssamarbeidet i kommunen skal prioriteres.
* Øvre Eiker kommune skal innføre en omsorgslos.
* Det skal ikke innføres eiendomsskatt i perioden.
En eventuell utredning av eiendomsskatt kan tidligst skje i siste halvdel av perioden.
 
Barnehage, skole og oppvekst:
* De forestående skoleutbyggingene og vedlikeholdsetterslepet på disse vil være kommunens største økonomiske utfordring de kommende årene, og vil være Samarbeidspartienes hovedprioritet.
* Ved etablering av nye skolebygg skal det søkes samarbeid med idretten for å se på hvordan man best kan utnytte arealer i fellesskap. Det er de pedagogiske behovene som skal ha den avgjørende betydningen i samarbeidene.
* Det skal fortsatt være en barneskole ved alle tettsteder som i dag har barneskole.
* Det skal søkes en gjennomføring av forsøksordning med leksefri skole. Dette forutsetter støtte og vilje fra skolens ledelse og pedagoger.
 
Samferdsel og infrastruktur
* Vern av matjord er styrende i samferdselsprosjekter
* Et eventuelt nytt dobbeltspor for jernbanen skal ikke legge beslag på dyrkbar mark.
* Det skal ikke etableres en ny firefelts motorvei gjennom kommunen. 
* Øvre Eiker skal arbeide aktivt for en styrking av vårt kollektivtilbud, heriblant en gjenåpning av persontrafikk på Randsfjordbanen.
* Øvre Eiker kommune skal aktivt bidra til at alle kommunens innbyggere har fibertilknytning.
 
Klima og miljø
* Eikern skal betraktes som et særlig viktig biosystem og vannressurs, og skal skiltes tydelig om dette.
* Det innføres forbud mot bruk av vannscooter på Eikern og Fiskumvannet.
* Alle kommunens virksomheter skal innføre miljøledelsessystemer i perioden
* Øvre Eiker skal ha en operativ Klima- og miljøplan.
 
Kommunalt eierskap og økonomi
* Øvre Eiker Energi AS med datterselskaper skal være et langsiktig strategisk eierskap.
* Man skal arbeide for sterkere synergieffekter mellom Eiker Eiendomsutvikling AS og Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF.
* Det skal vurderes salg av eiendommer utenfor kommunal drift, tjenesteproduksjon og boligsosial portefølje.
* Ved eventuelle ekstraordinære inntekter skal det prioriteres nedbetaling av gjeld og redusering av lånebelastning.
 
I tillegg til dette er partiene enige om følgende fordeling av posisjoner:
Ordfører: Knut Kvale (Sp)
Varaordfører: Bente Skårdal Kleven (Ap)
Posisjonsleder: Niclas Tokerud (Ap)
Fagkomiteledere: FAK1: Bente Skårdal Kleven (Ap)
FAK2: Lasse Haugen (Ap)
FAK3: Vegard Hustad (MdG)
FAK4: Morten Halvorsen (Sp)
Fagkomitenestledere:
FAK1: Opposisjonen
FAK2: Opposisjonen FAK3:
Brit-Tove Krekling (Sp)
FAK4: Kaja Elena Klunderud (SV)
Formannskapsplasser: 4 Sp, 2 Ap og 1 SV.